foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Zasady prowadzenia zebrań z rodzicami z wykorzystaniem aplikacji ZOOM

1.       Nauczyciel  wychowawca Informuje z wyprzedzeniem rodziców/opiekunów o zebraniu online poprzez email, e- dziennik.

2.       Nauczyciel rozpoczyna zebranie wysyłając link na adres email rodzica/opiekuna.

3.       Nauczyciel jest właścicielem i prowadzącym zebranie online poprzez aplikację ZOOM.

4.       Rodzic/opiekun nie udostępnia linku osobom trzecim.

5.       W zebraniu bierze udział osoba zaproszona.

6.       Przed zebraniem rodzic/opiekun wyłącza wszelkie urządzenia mogące zakłócać przebieg spotkania (telefon, telewizor itp.)

7.       W zebraniu bierze udział rodzic/opiekun ,( wyklucza się ze spotkania online- ucznia, rodzeństwo i osoby trzecie).

8.       Ustalenie zasad przebiegu spotkania-przedstawienie spraw różnych przez wychowawcę, pytania rodziców,

9.       Zabrania nie można nagrywać, fotografować i udostępniać osobom trzecim.

10.   W przypadku dołączenia do zebrania osoby spoza rodziców/opiekunów ucznia, nauczyciel natychmiast przerywa spotkanie.