foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA I ZAPOBIEGANIA COVID-19

 WSRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW

Publicznego Przedszkola w Sobieniach-Jeziorach

obowiązujące od 1 września 2020 roku

 

Poniższe procedury obejmują i regulują działania dyrektorów, nauczycieli pracowników oraz innych osób przebywających na terenie przedszkola przez okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.

 

§ 1 Podstawa prawna

 

1.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020, poz.780, 781).

2.      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli ( Dz. U.2019, poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045 ).

3.      Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku z późn. zm. z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej               i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki  nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz.322, 374 i 567

 

§ 2 Podstawowe cele wdrażanych procedur

 

1.      Zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom przebywającym w placówce.

2.      Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.

3.      Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz.

4.      Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie przedszkola, celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

5.      Informowanie pracowników, rodziców/prawnych opiekunów o szczególnych zasadach funkcjonowania przedszkola w trakcie pandemii COVID-19.

 

 

§ 3 Postanowienia ogólne

 

1.      Zminimalizowanie zagrożeń zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 

2.      Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom przebywającym w placówce, ochrona przed zakażeniem i jej skutkami

3.      Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.

4.      Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie przedszkola, celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzenia zakażenia.

5.      Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach funkcjonowania placówki w trakcie epidemiiCOVID-19 

 

 

§ 4 Ogólna organizacja opieki w przedszkolu

 

1.      Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do budynku przedszkola są stale zamknięte.

2.      Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej określana jest na podstawie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

3.      Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, jednakże możliwe jest łączenie dzieci w stałe grupy. Zalecane są różne godziny przebywania grup dzieci w szatni i podczas mycia rąk.

4.      Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.

5.      Nauczyciele i pracownicy przedszkola nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust.

6.      W sali nie mogą znajdować się  przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować, uprać.

7.      Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

8.      Jeżeli do zabawy są wykorzystywane przedmioty tj. skakanki, piłki itp. należy je dokładnie czyścić i dezynfekować.

9.      Każde dziecko posługuje się własnymi przyborami, które zostały zapisane w wyprawce przedszkolaka.

10.  Nauczyciel może dawać dziecku dodatkowe karty pracy, kolorowanki itp.

11.  Salę przedszkolną należy wietrzyć minimum raz na godzinę, podczas zabaw ruchowych oraz                w miarę potrzeby.

  1. W szatni oraz łazience może przebywać wyłącznie jedna grupa.
  2. Poobiedni odpoczynek dzieci jest możliwy z zachowaniem odległości.

14.  Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola w granicach minimum 1,5m.

15.  Żywienie dzieci odbywa się w stałych pomieszczeniach po uprzedniej dezynfekcji stolików                       i krzeseł.

16.  Wszystkie używane naczynia muszą być myte w temperaturze minimum 600C.

17.  Każde dziecko myje często ręce wyłącznie wodą z mydłem, nie używa płynu do dezynfekcji.

18.  Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy złego samopoczucia należy je odizolować do odpowiedniego, odrębnego pomieszczenia ustalonego wcześniej z dyrektorem z zapewnieniem dwóch metrów odległości od innych osób oraz należy niezwłocznie powiadomić opiekunów dziecka.

19.  Należy uzyskać zgodę rodziców, opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia złego samopoczucia.

20.  W razie uzasadnionych wątpliwości, co do pomiaru temperatury ciała, pomiar będzie wykonany maksymalnie trzykrotnie, w minutowych odstępach czasu. Z trzech pomiarów odrzucony zostanie pomiar najniższy i najwyższy.

 

§ 5 Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 

1.      Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem głównym do placówki (strefa rodzica). Wejście do budynku przedszkola sygnalizuje dzwonkiem. Natomiast w wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej oddaje dziecko bezpośrednio wyznaczonemu pracownikowi. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający                       i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego                    w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5-2 m. Zasady odbioru dziecka są takie same.

2.      Do przedszkola nie będą wpuszczone dzieci w sytuacji gdy wystąpi jeden z następujących objawów, wskazujących na infekcję:

- pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie – dziecko z ww. objawami będzie odsyłane do domu.

3.      Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.

4.      Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.

5.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zabrania się  przyprowadzania dziecka do przedszkola.

 

§ 6 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

  1. Zaleca się korzystanie ze świeżego powietrza.
  2. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym są możliwe, jednakże po każdym korzystaniu ze sprzętu pracownik przedszkola dokonuje jego dezynfekcji. Jeżeli danych przedmiotów nie da się zdezynfekować, zabrania się korzystania z nich.
  3. Podczas spacerów, dla bezpieczeństwa dzieci, obowiązuje chodzenie w parach za rękę. Po wejściu do przedszkola i zdjęciu okryć wierzchnich każde dziecko dokładnie myje ręce. Dopuszcza się stosowanie tzw. „węży”.
  4. Po każdym wyjściu grupy należy przewietrzyć pomieszczenia.
  5. Zakazuje się organizacji wycieczek.

 

 

Zadania i obowiązki rodziców

 

1.      Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego             w warunkach pandemii COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne OŚWIADCZENIA

2.      Przekazują personelowi  lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  w izolacji. 

3.      Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko. 

4.      Rodzice zapewniają sobie rękawiczki w celu zasygnalizowania przez dzwonek  przyjścia do budynku przedszkola.

5.      Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury. 

6.      Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. 

7.      Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą                  z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

8.      Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

9.      Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu ze strefy rodzica zakrywają usta i nos maseczką oraz odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

10.  Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola.

11.  W przypadku, gdy nauczyciel zgłasza złe samopoczucie dziecka rodzic zobowiązany jest odebrać go w jak najkrótszym czasie.

12.  Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie.

 

Zadania dyrektora

1.      Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika

2.      Wyposaża pomieszczenie izolacyjne w zestaw ochronny

3.      Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk           i powierzchni.

4.      Nadzoruje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,                    a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje                       z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.

 

Obowiązki nauczyciela i personelu pomocniczego

1.      Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji.

2.      W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 pracownik pozostaje w domu                                          i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3.      Wyznaczony pracownik pilnuje, by do budynku przedszkola nie wchodzili rodzice/prawni opiekunowie dziecka oraz osoby trzecie.

4.      Personel bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji. 

5.      Nauczyciel dba, aby usunięto z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować/uprać.

6.      Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci nie dotykały rękoma swojej twarzy i twarzy innych.

7.      Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzi gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.

8.      Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Dzieci myją ręce wyłącznie wodą z mydłem.

9.      Personel pomocniczy dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów. 

10.  Osoba z personelu czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19. 

11.  Personel pomocniczy czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19. 

12.  W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych i zabawek.

13.  W salach, w których przebywają dzieci, znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować             w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Przyprowadzanie dziecka do placówki jest równoznaczne z akceptacją wszystkich wymienionych procedur bezpieczeństwa a opiekun prawny zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Wyżej wymienione procedury mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej                    i nowych wytycznych wydanych przez GIS, MZ i MEN

OŚWIADCZENIA

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

COVID-19

 

Oświadczam, że moja córka/mój syn: ………………………………………… (nazwisko i imię dziecka):

 

1)      W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.

 

2)      Zapoznałem/am się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie pandemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

  

 

  Sobienie – Jeziory, ………………………..                           …………………………………………..

                                                 (data)                                              (podpisy obojga rodziców, opiekunów prawnych)